Algemene Voorwaarden PLANGAS

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden in hele nette bewoordingen. Onze belangrijkste voorwaarde in gewoon Nederlands: we doen niet moeilijk. Heb je vragen, opmerkingen, of blijkt je neus toch te breed te zijn voor de zonnebril van de maand? Mail ons dan op hello@plangas.com en we vinden een oplossing.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR PLANGAS VOF, POSTBUS 5009, 3502 JA, UTRECHT

 1. Toepasselijkheid

  1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en PLANGAS VOF (“PLANGAS”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

  2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de Besteller beschikbaar gesteld.

  3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door PLANGAS uitdrukkelijk zijn aanvaard.

  4. De Besteller met wie eenmaal op  deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en PLANGAS.

 2. Totstandkoming overeenkomst

  1. Tussen PLANGAS en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van PLANGAS accepteert middels het volledig invullen van het door PLANGAS beschikbaar gemaakte online formulier.

  2. De overeenkomst tussen PLANGAS en Besteller verloopt na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode en wordt nooit stilzwijgend verlengd. Verlengen of vernieuwen gebeurt alleen in opdracht van Besteller door het opnieuw invullen van het online formulier.

 3. Prijs

  1. Alle door PLANGAS genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

  2. PLANGAS kan de prijzen voor haar producten wijzigen. Deze prijswijzigingen zijn nooit van toepassing op eerder afgesloten overeenkomsten, alleen op nieuwe overeenkomsten.

  3. Acties en aanbiedingen hebben de geldigheidsduur die door PLANGAS wordt vermeld bij uitgifte en gelden zolang de voorraad strekt. Acties en aanbiedingen mogen door PLANGAS te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken

 4. Betaling

  1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door PLANGAS aangeboden betalingsmogelijkheden. 

  2. Facturen worden uitsluitend op verzoek van Besteller door PLANGAS aangemaakt en elektronisch verstuurd.

 5. Levering, levertijd en uitvoering

  1. Levering geschiedt op kosten van PLANGAS op het bij de bestelling opgegeven adres.

  2. PLANGAS levert alleen aan adressen binnen Nederland. Verzendingen buiten Nederland kunnen alleen plaatsvinden in overleg met PLANGAS. Er kunnen extra kosten worden doorberekent voor verzending buiten Nederland.

  3. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal, indien van toepassing, de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

  4. Bestellingen worden afgeleverd op de door PLANGAS afgegeven datum. Dit kan maximaal 30 kalenderdagen na betaling zijn. PLANGAS biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

  5. Besteller is verantwoordelijk voor het correct invullen van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld zijn de extra kosten voor het product en de extra verzendkosten voor rekening van de Besteller. PLANGAS zal de bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van het juiste adres en de betaling voor de extra kosten, opnieuw verzenden.

 6. Herroeping

  1. Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

  2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan PLANGAS retourneren conform de door PLANGAS gegeven instructies.

  3. Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: PLANGAS, Postbus 5009, 3502 JA, Utrecht

  4. De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

  5. Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal PLANGAS de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

 7. Gegevensbescherming

  1. De door Besteller aan PLANGAS verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 8. Garantie en aansprakelijkheid

  1. PLANGAS garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door PLANGAS verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

 9. Wijzigingen

  1. PLANGAS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 10. Ontbinding

  1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft PLANGAS de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door PLANGAS gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; PLANGAS behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

 11. Geschillen en toepasselijk recht

  1. Op alle verbintenissen tussen PLANGAS en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

  2. Klachten en/of geschillen kunnen via e-mail (hello@plangas.com) of per brief (PLANGAS VOF, Postbus 5009, 3502 JA, Utrecht) worden aangemeld en zullen binnen 5 werkdagen door PLANGAS worden beantwoord.   

  3. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen PLANGAS en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Utrecht, April 2014

No comments yet.

Leave a Reply